03 січня 2015

Розведення кроликів, умови утримання кроликів

Розведення кроликів, умови утримання кроликів

Вплив зовнішнього середовища на формування спадкових якостей кролів


Основою творчого дарвінізму ( еко-біологія) є вчення про якнайтіснішу взаємодію організму і зовнішнього середовища, про величезний вплив останнього на живий організм.

Спрямоване виховання молодняка сільськогосподарських тварин, у тому числі і кролів, до методів еко-біології може здійснюватись на основі добору і підбору, правильно організованої і поліпшеної годівлі та утримання самців і самок і забезпечення найкращого розвитку потомства в усі періоди його життя, починаючи з ембріонального періоду.

В. Мічурін у своїх працях довів, що людина може змінювати природу рослинних організмів у бажаному для неї напрямі в результаті вивчення особливостей організму та вмілого впливу на нього умовами зовнішнього середовища. Він довів, наприклад, що, змінюючи обмін речовин в організмі, можна змінити і його спадкову природу.
Формоутворюючий вплив зовнішнього середовища добре розуміли і використали в своїх працях класики російської зоотехнії. П. М. Кулешов писав: «На основі практичних спостережень та географічного розподілу кращих м’ясних і молочних порід можна з певністю сказати, що в розвитку цих двох видів корисної продуктивності зовнішні впливи відігравали більшу роль, ніж штучний підбір». Т. Д. Лисенко вказував, що «організм і необхідні для життя умови становлять єдність». «Кожне живе тіло будує себе з умов зовнішнього середовища на свій лад, згідно із своєю спадковістю».
Розведення кроликів, умови утримання кроликів


Установлено, що в тих випадках, коли організм знаходить в навколишньому середовищі умови, що відповідають його спадковості, він розвивається так само, як і в попередніх поколіннях. Коли ж організми не знаходять потрібних їм умов і змушені засвоювати умови зовнішнього середовища, які в тій чи іншій мірі не відповідають їх породі, то тоді виникають організми або окремі їх ділянки в тій чи іншій мірі відмінні від таких у попередньому по-колінні.

Однак це не спостерігається  в сучасному промисловому кролівництві, де кролів вирощують в штучних умовах, в приміщенні, за так називаємими  бройлерними технологіями. Такі кролі якщо і адаптуються до нових умов, їх  організм,  структура тіла особливо скелету, над яким «попрацювали» зооінженери,  не витримують  «гри інстинктів» - часто такі кролі, просто ламають собі хребет від вибриків.


Адаптивність же екокролів, куди краща.Так, якщо організм  еко - кроля, розвиватиметься в умовах зовнішнього середовища, відмінних від умов, в яких жили попередні покоління кролів, причому ці умови не відповідають його усталеним потребам, то кріль буде змінюватись, змінюватись буде і його природа спадковість.

Кролівникові слід знати, що молодий, ще не цілком сформований організм кроленяти легше піддається впливові умов утримання, годівлі та догляду, ніж сформований організм дорослого кроля.

Кроленя починає розвиватися в утробі матері, і тому, створюючи добрі умови годівлі, утримання та догляду для сукрільної самки, кролівник тим самим впливає на зародок, плід і підсисний молодняк.
Нові продуктивні якості кролів, набуті ними в процесі росту та розвитку в результаті відповідної годівлі, догляду та утримання, умілого добору й підбору, закріплюються, передаються в покоління і стають спадковими.

У цьому полягає суть методу еко - кролівництва про можливість і необхідність успадковування набутих властивостей. На основі цього закону передовики еко - кролівництва добились великих успіхів у справі вдосконалення старих і виведення нових порід кролів. Цей закон лежить в основі племінної роботи в кролівництві.

У зв’язку з цим робота над якісним удосконаленням порід кролів повинна йти в напрямі вивчення особливостей росту та розвитку організмів кролів і вмілого впливу на ці особливості умовами середовища.

Науковці «Раббакс Текнолоджі»  проводячи протягом кількох років спостереження, що стосуються якісного вдосконалення існуючих порід кролів, зібрали матеріал, що має певний інтерес з погляду вивчення росту та розвитку тварин і спрямованого виховання молодняка кролів.

Особливості росту та розвитку організму тварин вивчались залежно від таких факторів середовища, як сезон року (або вплив температури повітря на ріст та розвиток кролів), тривалість молочного періоду виховання у кроленят, рівень білкового живлення тварин, міжпородне схрещування їх, породні особливості кролів та ін.

Результати спостережень показали, що продуктивні особливості кролів залежать від факторів середовища. Так, в результаті вивчення впливу температури або сезону року на ріст та розвиток кролів установлено, що повне формування хутра, линяння у кроленят, народжених в різну пору року  і які отримали життєвий комфорт в «Раббітаксах» закінчується швидше аніж подібне є в домашньому кролівництві.

Густота хутра в дорослих тварин на площі шкурки в 25 кв. мм дорівнювала у кролів весняного окролу у середньому 2060 волосинам, у кролів, народжених улітку,— 2400 і в кролів, народжених восени, — 2872.
Таким чином, у кроленят однакового походження, але вирощених в різні сезони року, тобто при різній температурі повітря, хутро формується надійно, воно значно густіше і краще, аніж  в любому іншому виді кролівництва.  Сезон року при вирощуванні молодняка кролів позитивно впливає на якість хутра.
Було також установлено, що під впливом факторів «сезонів року» змінювалась внутрішня організація тіла тварин: кроленята літніх окролів виростали з більш розвиненим травним трактом і менш розвиненим серцем та легенями.
Проведені   спостереження  вказують на зміни у формуванні організму під впливом температури повітря.

Також встановлено, що зміни, зв’язані із впливом температури повітря, можуть передаватись нащадкам. Перше і друге покоління кролів зберігає риси особливого конституціонального типу тварин.
Ці дані дозволяють вважати, що вирощування тварин в різних умовах температури повітря, при відповідних умовах годівлі та утримання, може бути використане як один з факторів спрямованого вирощування кролів у бажаному типі конституції. У зв’язку з цим у виробництві при вирощуванні ремонтного молодняка слід залишити кроленят ранньовесняних окролів. Молодняк осінніх окролів за своїм розвитком кращий, ніж молодняк літніх окролів, і не поступається перед кроленятами весняного окролу, але вирощування його потребує більше уваги, бо інтенсивний ріст тварин припадає на вогкий і холодний період року. Використання для цього захищеного житла, як  в «Раббітксах», повністю знімає проблематику.


Відомо, що одним з активних факторів середовища, який  істотно впливає на формування організму, є годівля тварини.
Живлення кроленят у молочний період істотно впливає на їх розвиток. Зокрема, молочне живлення кроленят без рослинного корму забезпечує більш інтенсивний ріст живої ваги молодняка. При цьому формується конституціональний тип тварини з менш розвиненим шлунково-кишковим трактом і значно гірше розвиненою печінкою, із зниженим обміном речовин і з густішим шерстним покривом. Годівля кроленят у молочний період рослинними кормами з раннім відлученням їх від кролиці  не сприяє розвиткові м’ясних якостей кроленят та їх скороспілості.

Вивчення впливу рівня білкового живлення на продуктивні особливості кролів показали, що збільшення білка в раціоні на 25% від норми на розвиток шкурки, густоту хутра, розвиток нирок, серця, легень, шлунка впливає позитивно. Зменшення кількості білка на 25% проти норми раціону, а також збільшення його на 50% впливає на живу вагу та якість хутра кроля негативно.
Спостереження,  що стосуються вивчення впливу типу живлення на організм кроля, зокрема впливу раціонів з переважанням соковитих і грубих кормів, показали, що продуктивні особливості дослідних груп тварин різні. Дослідженням установлено, що годівля соковитими кормами в розмірі 50% поживності раціону сприяє поліпшенню м’ясних якостей кроля, якості хутра та розвиткові таких внутрішніх органів тварин, як кишечник і шлунок.
Годівля кролів сухими кормами в розмірі 50% від норми сприяє розвиткові шкіри в товщину та її розтяжності.
Вивчення впливу віку батьків на розвиток приплоду показали, що кроленята, народжені від старої самки і старого самця (вік — понад 3 роки), порівняно з кроленятами, народженими від молодої самки і молодого самця та від молодої самки і старого самця, а також від старої самки і молодого самця, відстають у рості за показниками живої ваги, екстер’єру, якості хутра (його густота і склад). Тому на кролефермах не слід залишати тварин, яким більше З років.
Наведені спостереження  вказують, що ріст і розвиток організму, його продуктивні особливості залежать від різних факторів середовища і можуть бути змінені в бажаний для людини бік.
Використовуючи обладнання  для розведення то вирощування кроликів типу «Раббітакс», поліпшуючи годівлю та утримання тварин, створюючи цим кролям потрібні умови, добиваються високих показників продуктивності, що мають промислове значення.

ДОБІР І ПІДБІР КРОЛИКІВ У ЕКО КРОЛІВНИЦТВІ